вівторок, 31 березня 2020 р.

Група П 35. Українська мова.

Тема.  Стилістика тексту

Стилістичні помилки. Стилістичний аналіз текстів.

1. Опрацюйте матеріал з теми, зробіть конспект.
Стилістика – це розділ мовознавства, філологічна дисципліна, що вивчає неоднакові для різних умов мовного спілкування принципи вибору і способи організації мовних одиниць у єдине смислове і композиційне ціле (текст), а також визначаються відмінностями в цих принципах і способах різновиди вживання мови (стилі) і їх систему. Іншими словами, стилістика має справу з підбором лексики для максимально ефективної реалізації завдань тексту. Існують різні стилі викладу: розмовний, публіцистичний, діловий, науковий, художній. Кожному з них відповідають свої лексичні прийоми і засоби впливу на цільову аудиторію.
Одиницею стилістики є стиль мовлення.
Стиль мовлення — це своєрідна сукупність мовних засобів, що використовуються мовцем за певних умов спілкування.
Стиль мовлення залежить від його призначення. Так, основна функція розмовного стилю — спілкування; наукового — з'ясування, доведення, повідомлення; публіцистичного — вплив, переконання. Кожен стиль обслуговує свою сферу діяльності: розмовний — побутову, науковий — наукову, офіційно-діловий — законодавчу, ділову, публіцистичний — громадсько-політичну та суспільно-культурну.
Перегляньте відео.
Усі стилі мають усну і писемну форми, але визначальною для кожного стилю є одна з них. Так, для розмовного стилю — це усна форма, для решти — писемна.
Науковий, офіційно-діловий, публіцистичний і художній стилі, на противагу2 розмовному, називаються книжними, оскільки вони були сформовані на книжній основі.
Bum2.jpeg
Стилістичні помилки – це приклади порушення законів вживання лексичних одиниць у мовленні або недоліки у побудові синтаксичних конструкцій. Найчастіше це неправильне вживання слова або неправильна побудова речень. Нерідко помилки обумовлені використанням лексики одного стилю в іншому, наприклад, розмовного у науковому чи офіційно-діловому. Змішання різних стилів в одному тексті допустимо тільки для досягнення спеціального художнього ефекту.
Вміння писати стилістично грамотно є показником не тільки професійної компетенції людей певної сфери зайнятості, але і загальної грамотності і освіченості людини. Тому намагайтеся не допускати помилок, в тому числі і стилістичних.

Плеоназм

Плеоназм – це смислова надмірність, що виявляється в дублюванні смислів слів у межах висловлювання. Дану помилку часто припускаються початківці копірайтери, які прагнуть урізноманітнити і збагатити свою мову. Плеонастический текст, як правило, має на меті детальне опис предмета або явища, але множинні подробиці й уточнення ускладнюють розуміння змісту висловлювання або позбавляють його зовсім.
Приклади:
Він любив грати у футбол футбольним м’ячем. В футбол, виходячи з правил цієї гри, можна грати тільки футбольним м’ячем і ніяк інакше.
На рахунку була кожна хвилина часу. Хвилина і так є одиницею часу.
Часто стилістична помилка плеоназм виникає в результаті об’єднання синонімів:
Він озирнувся, подивився назад і пішов далі. Озирнутися вже значить подивитися назад.
Як уникнути? Перечитуючи свій текст, особливу увагу приділяйте фрагментів з детальним описом чого-небудь, остерігайтеся надмірності в судженнях, перевіряйте синоніми. Пам’ятайте також, що плеоназм може використовуватися як художній ефект для додання емоційного забарвлення або комічності.

Кліше

Кліше – це стандартні форми слововживання, типові схеми словосполучень і синтаксичних конструкцій, а також загальні моделі мовної поведінки в конкретних ситуаціях. Кліше є стилістичною помилкою у разі, якщо вони вживаються в невідповідному стилі мовлення (наприклад, кліше, характерні для ділового стилю, в розмовному тексті), а також при їх надмірному використанні в мовленні.
Приклади: золота осінь, проходить червоною ниткою, переважна більшість, вжиті заходи, грати роль, привертати увагу, бути цікавою, здобути перемогу, довести до відома та багато інших.
Як уникнути? Очевидно, що зовсім відмовитися від кліше не вдасться, до того ж офіційно-діловий стиль повністю заснований на використанні клішованих конструкцій, і жоден документ не може бути оформлений без них. Такі сталі вирази можуть урізноманітнити ваш текст, але їх надлишок легко зіпсує враження від усього написаного. Слід пам’ятати, що більшість кліше «запрані до дірок» (також кліше!), тому намагайтеся рідше їх вживати і розширюйте свій словниковий запас.

Тавтологія (тождесловие)

Тавтологія – смислова надмірність, що виявляється в дублюванні в межах висловлювання одних і тих самих або споріднених слів. Це випадки вживання зайвих слів і цілих речень, які не повідомляють нічого нового про предмет тексту, а лише повторюють вже сказане.
Приклади:
У своїх оповіданнях Н. Носов розповідав про шкільне життя.
Він ішов назустріч і посміхався широкою посмішкою.
У відділі антикварних меблів продавався відмінний дерев’яний стіл з червоного дерева.
Як уникнути? Прочитайте написаний текст вголос, дайте послухати іншим людям, оскільки однаково звучать слова легше виявити саме на слух. Перевіряйте себе уважно, намагаючись відкидати повтори або замінювати їх синонімами.

Порушення лексичної сполучуваності

При виборі слова слід враховувати не тільки його, але і лексичну сполучуваність. Далеко не всі слова «підходять один одному. Межі лексичної сполучуваності визначаються значенням слів, їх стилістичною приналежністю, емоційним забарвленням, граматичними властивостями.
Приклади:
На недільній розпродажі були дешеві ціни. Ціна визначається прикметниками «високий», «низький», тоді як тільки товар може бути охарактеризований як «дорогий» або «дешевий».
Він приділяв їй турботу. Приділяти увагу можна, а турботу проявляють.
Саша читав матеріали сайту 4brain.ru та підвищував свій кругозір. Кругозір можна розширити, але не підвищити.

Неправильне вживання багатозначних слів

Ще один вид помилок лексичної сполучуваності – неправильне вживання багатозначних слів. Незважаючи на те, що, завдяки контексту, вони в основному розуміються вірно, в окремих випадках можуть утворити неправильні конструкції.
Приклади:
Глибоко за північ – правильно. Але не можна сказати глибоко за полудень.
Глуха стіна – правильно. Глуха двері – ні.
Як уникнути? Щоб не робити помилок лексичної сполучуваності потрібно користуватися «Словником сполучуваності слів російської мови».

Бідність і одноманітність у побудові пропозицій і виборі конструкцій

Так часто буває, коли починаючий автор, прагне не наробити помилок у складних пропозиціях, пише текст максимально простими реченнями. Повноцінної помилкою такий випадок не назвеш, але, скільки людей захоче прочитати це бідне виклад?
Приклад:
Звичайна квартира. Зліва від входу вікно. Праворуч – шафа. У центрі стіл і пара стільців. У дальньому кутку тумбочка, на ній – телевізор.
Як уникнути? У разі якщо це не авторський прийом, «прикрасити» текст можна шляхом вживання різних художніх засобів – епітетів, алегорій, порівнянь, метафор, гіпербол і ін.

Нелогічний порядок слів

Порядок слів у російській мові залежить від положення підлягає і присудка в реченні і буває прямим або зворотним. Другорядні члени і службові слова узгоджуються з тими словами, від яких вони залежать за змістом. Якщо цього правила не дотримуватися, порушиться порядок слів і пропозиція стане або важче для розуміння, або змінить сенс.
Приклади:
Я прогулявся по центральній вулиці і ще парочку маленьких провулків. Створюється неправильний сенс фрази «ще парочку», потрібно «ще по парочці», адже мова йде про продовженні дії.
Нелегка доля і життєві перипетії тут описуються. Можливий, але не кращий варіант побудови тексту. Краще: Тут описуються нелегка доля і життєві перипетії.
Як уникнути? Дотримуватися правил побудови речень. Для інтонаційного виділення краще використовувати інші художні засоби, так як неправильний порядок слів не завжди гарантує правильне розуміння написаного.
2. Ознайомтесь з презентацією "Стилістичний аналіз тексту"
3. Розгляньте приклади стилістичного аналізу текстів різних стилів за посиланням.
4. Виконайте завдання.
Прочитайте уривок. Поширте і запишіть текст, доповнивши його живописанням місць, якими їхала дівчина, стислим викладом змісту останніх вістей та описом настрою, навіяного музикою. Дотримуйтесь єдності стилю.
Рената їхала за кермом червоного БМВ. З радіоприймача лунали голоси коментаторів останніх вістей. Вона змінила хвилю — і в динаміках почулася легка музика 

Роботи надсилайте за адресою: vevtonenko@gmail.com

Немає коментарів:

Дописати коментар