четвер, 30 квітня 2020 р.

Група П 15. Українська література.

Тема.  М. Коцюбинський. Повість “Тіні забутих предків”. Зміст твору.
1. Прочитайте повість М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” або за підручником ст. 134-152
2.Перегляньте екранізацію 
повісті М.Коцюбинського   “Тіні забутих предків”
3. Опрацюйте літературно-критичний матеріал до повісті за підручником        О. Авраменка "Українська література" 10 клас ст. 152-155
4. Складіть паспорт твору, користуючись посиланням або підручником.
5. Письмово виконайте завдання 1-12 за підручником ст. 155-156.

Роботи надсилайте за адресою: vevtonenko@gmail.com

Група П-15. Українська мова.

Тема. Варіантне наголошування слів. Словорозрізнювальний, форморозрізнювальний і діалектний наголоси

Вивчіть теоретичний матеріал, зробіть записи у зошиті

Словорозрізнювальний наголос
Існує низка слів, що змінюють значення залежно від наголосу. Незнання цієї функції наголосу призводить до кумедних ситуацій, свідком однієї з яких я була нещодавно в маршрутному таксі.
— Пані, платіть за проїзд,— кинув водій навздогін добродійці, що хутко повз нього прошмигнула вглиб салону.
— Зараз заплАчу,— відповіла пасажирка.
Водій, усміхнувшись, докинув:
— Плакати не треба. Треба платити.
Отож, особові форми дієслів заплАчу і заплачУ походять від різних інфінітивів — платити і плакати, і лише правильне наголошування забезпечує адекватне спілкування. До речі, якщо плАкати наголосити як плакАти, то розуміння ускладнимо ще більше.
Смислорозрізнювальна роль наголосу полягає в тому, що наголос є засобом вираження різних лексичних значень: Атлас — атлАс, вАрення (процес варіння) — варЕння (харчовий продукт із плодів, ягід), зАмок — замОк, елЕктрик (фахівець з електротехніки) — електрИк (голубий та синій колір із сірим виблиском), лікарський (похідне від лікар) — лікАрський (похідне від ліки), прИклад — приклАд, плАкати — плакАти.
 Форморозрізнювальний наголос
Зазначена функція наголосу розрізняє граматичні форми слів, наприклад, відмінок і число іменника: книжкИ — називний відмінок множини і кнИжки — родовий відмінок однини; хАти — родовий відмінок однини, хатИ — називний відмінок множини.
Отже, наголос виконує форморозрізнювальну роль, тобто є засобом диференціації граматичних значень однакових словоформ: кнИжки — книжкИ, рУки — рукИ, слОва — словА, гІлки (родовий відмінок однини) — гілкИ (називний і знахідний відмінки множини), пізнаЮть (майбутній час) — пізнАють (теперішній час), прислухАлася (недоконаний вид) — прислУхалася (доконаний вид).
Односкладові іменники другої відміни у родовому відмінку однини, змінюючи закінчення, змінюють і наголос: двОру — дворА, мОсту — мостА, стОлу — столА. Варіантні форми наголошення в орудному та місцевому відмінках мають такі іменники: гОстями, гістьмИ, на гостЯХ; чобітьми, чОботами, чобОтями;грІшми, грошИма; двермИ, дверИма; слізьми, слізьмИ, сльозАми; на дахУ, на дАсі.
Чи не найактивніше форморозрізнювальна функція наголосу проявляється у видових парах дієслів, що передають доконану чи недоконану дію: відкликати — відкликАти; нарізати — нарізАти; відміряти — відмірЯти; вслУхатися — вслухАтися; рознОсити — розносИти.
 Діялектний наголос
Діялектний наголос зумовлений двома основними територіяльними тенденціями у наголошенні: південно-західній і південно-східній. Із ХІХ століття нормативною стає південно — східна тенденція наголошення слів. З огляду на це варто звернути увагу на такі по-діялектному наголошені типи слів, аби уникнути цього в офіційно — діловому спілкуванні. Наприклад, наголошення дієслівних форм: роблю (треба роблю), пишу (треба пишу), закінчу (треба закінчу), плести (треба плести), вести (треба вести), перейдемо (треба перейдемо), смієтеся (треба смієтеся), живемо (треба живемо); наголошення присвійних, означальних і вказівних займенників: свого (треба свого), всього (треба всього), того (треба того), цього (треба цього), (але до свого, до всього, до того, до цього).
► Українській мові властиве варіантне наголошування слів. 
Алфавíт — алфáвіт, веснянúй — весняний, доповідáч — доповíдач, завждú — зáвжди, дóговору — договóру, жáлібний — жалібнúй, мязовий — мязовúй, пéрвісний — первíсний, перестáрок — перéстарок, пóмилка — помúлка, простúй — прóстий, тáкож — такóж.
Перегляньте відео

Виконайте вправи
впр. 7 ст.84 за підручником.
► Перекласти слова з російської мови українською, порівняти в обох мовах наголоси в словах. Указати особливості наголошування слів в українській мові.

Рукопись, одиннадцать, дрова, твёрдый, дочка, коромысло, говорят, братья, песни, семьдесят, ненавидеть, олень, крапива, гетманщина, широко, чистенький, росяной, звонкий, рукопис, доска, летопись, подружка, глибоко, тоненький.

Група Є 21. Українська література.

Тема. “Чари ночі” Олександра Олеся – перлина інтимної лірики. Мотив краси, кохання й молодості.
«Чари ночі» — це поезія, красу якої порівнюють з красою квітів: «Є квіти, до яких не можна доторкнутися навіть люблячою рукою. Від дотику вони в’януть. Такі інтимні поезії Олександра Олеся. Настрій більшості з них неможливо передати. При спробі перекласти його на мову прози, він в’яне і зникає...», — пише літературознавець В. Яременко.


1. Виразно прочитайте поезію “Чари ночі” Олександра Олеся.
2. Прослухайте дикторське читання цієї поезії
3. Прослухайте романс на слова О. Олеся "Чари ночі" у виконанні Ніни Матвієнко.
4. Сучасна пісня на слова О. Олеся "Чари ночі"
5. Перегляньте відеоурок.
6. Опрацюйте матеріал за підручником О. Авраменка "Українська література" 10 клас ст. 243-244
7. Проаналізуйте поезію О. Олеся "Чари ночі". Складіть паспорт твору, користуйтесь посиланням.
8. Вивчити напам'ять поезію “Чари ночі” Олександра Олеся.
Роботи надсилайте за адресою:vevtonenko@gmail.com

Група Є 21. Мистецтво.

Тема. Фундатор Перемишльської композиторської школи М. Вербицький. Просвітницька дяльність і творчість А. Вахнянина, О. Нижанківського, Д. Січинського.
Хорова й симфонічна творчість Л. Ревуцького, Б. Лятошинського, С. Людкевича.
В. Барвінський — майстер інструментальних мініатюр.
Музика для дітей В. Косенка.
 1. Для перевірки знань з вивчених тем пройдіть тест "Музичне мистецтво України".
2. Опрацюйте матеріал за підручником Л. Масол "Мистецтво" 10-11 клас ст. 183-184.
3. Опрацюйте матеріал, зробіть конспект. 
Фундатор Перемишльської композиторської школи М. Вербицький. 
матеріал за посиланням
перегляньте відео "Маловідомі факти про автора Гімну України Михайла Вербицького"
Хорова й симфонічна творчість Л. Ревуцького, Б. Лятошинського, С. Людкевича.
матеріал за посиланням

В. Барвінський — майстер інструментальних мініатюр.
матеріал за посиланням
перегляньте відео 
Музика для дітей В. Косенка.

прослухайте "Дощик" В. Косенко

познайомтесь з презентацією
4. Творче завдання
Створіть презентацію про одного з митців
Роботи надсилайте за адресою:vevtonenko@gmail.com

середа, 29 квітня 2020 р.

Група П-15. Українська мова.

Тема. Наголос. Основні правила наголошування слів

1. Опрацюйте матеріал підручника О. Авраменка "Українська мова" 10 клас параграф 26-27, ст. 81-82 Занотуйте в зошитах основні правила наголошування слів.
2. Перегляньте відео.
3. Виконайте вправи 

► Записати слова в три колонки, утворивши: а) форму родового відмінка однини; б) форму називного відмінка множини; в) поєднання з числівниками два, три, чотири. Поставити наголоси.
Редактор, перо, вірш, розбір, кілометр, шарф, клен, явір, робітник, учитель, рік, син, хліб, подруга, ціна, декан, ряд, раз, зірка, сад, весна, сектор, жито, сокіл, завдання, нога, секретар, товариш, річка, шлях, брат, помилка, мандрівник, усмішка.
 ► Впр. 5,6 за підручником ст.84

Слова з наголосами, які треба вивчити для ЗНО
(згідно з офіційною програмою 2020 року)

Це писок слів з проблемними на́голосами в українській мові, які варто знати кожному, адже́ це – проблемні ви́падки наголо́шення.. У списку слова́, які Міністерство освіти затвердило для ЗНО-2020.

A
агроно́мія
алфа́ві́т
а́ркушик
асиметрі́я
Б
багаторазо́вий
безпринци́пний
бе́шкет
бла́говіст
близьки́й
болоти́стий
боро́давка
босо́ніж
боя́знь
бурштино́вий
бюлете́нь
В
ва́ги (у множині)
вантажі́вка
весня́ни́й
ви́года (користь)
виго́да (зручність)
вида́ння
визво́льний
вимо́га
ви́падок
вира́зний
ви́сіти
ви́трата
виши́ваний
відвезти́
відвести́
ві́дгомін
віднести́
ві́домість (список)
відо́мість (повідомлення, дані, популярність)
ві́рші
віршови́й
вітчи́м
Ггальмо́
га́льма
гляда́ч
гороши́на
граблі́
гурто́житок
Д
дани́на
да́но
дециме́тр
де́щиця
де-ю́ре
джерело́
ди́влячись
дича́віти
діало́г
добови́й
добу́ток
довезти́
довести́
кохання, наголос
приятель, подруга, наголос
дові́дник
до́гмат
донести́
до́нька
дочка́
дро́ва
Е
експе́рт

Є
єрети́к

Ж
жалюзі́
З
завда́ння
завезти́
завести́
за́вжди́
завчасу́
за́гадка
заіржа́вілий
заіржа́віти
закінчи́ти
з́акладка (у книзі)
за́крутка
залиши́ти
замі́жня
занести́
за́понка
заробі́ток
за́ставка
за́стібка
засто́порити
зви́сока
зда́лека
зібра́ння
зобрази́ти
зо́зла
зра́ння
зру́чний
зубо́жіння
І
інду́стрія

К
ка́мбала
катало́г
кварта́л
ки́шка
кіломе́тр
кінчи́ти
ко́лесо
ко́лія
ко́пчений (дієприкметник)
копче́ний (прикметник)
кори́сний
ко́сий
котри́й
крице́вий
кро́їти
кропива́
куліна́рія
ку́рятина
числівники одинадцять, чтотирнадцять наголос
наголос складова -метр
Л
ла́те
листопа́д
літо́пис
лю́стро
М
ма́бу́ть
магісте́рський (про вчений ступінь)
ма́ркетинг
мере́жа
металу́ргія
міліме́тр
Н
навча́ння
нанести́
напі́й
на́скрізний
на́чинка
нена́видіти
нена́висний
нена́висть
нести́
ні́здря
нови́й
О
обіця́нка
обра́ння
обру́ч (іменник)
одина́дцять
одноразо́вий
озна́ка
о́лень
опто́вий
осете́р
ота́ман
о́цет
П
пави́ч
парте́р
пе́карський
перевезти́
перевести́
пере́кис
переля́к
перенести́
пере́пад
пере́пис
піала́
пі́дданий (дієприкметник)
підда́ний (ім., у підданстві)
пі́длітковий
пізна́ння
пітни́й
піце́рія
наголос, маркетинг, лате, піцерія
наголос, літопис, рукопис, чорнозем, чорнослив
по́друга
по́значка
по́ми́лка
помі́щик
помо́вчати
поня́ття
порядко́вий
посере́дині
привезти́
привести́
при́морозок
принести́
при́чіп
про́діл
промі́жок
псевдоні́м
Р
ра́зом
ре́мінь (пояс)
ре́шето
ри́нковий
рівни́на
роздрібни́й
ро́зпірка
руко́пис
русло́
С
сантиме́тр
све́рдло
сере́дина
се́ча
симетрі́я
сільськогоспода́рський
сімдеся́т
сли́на
соломи́нка
ста́туя
стовідсо́тковий
стриба́ти
Т
текстови́й
течія́
ти́гровий
тисо́вий
тім’яни́й
травесті́я
тризу́б
ту́луб
У
украї́нський
уподо́бання
урочи́стий
усере́дині
Ф
фарту́х
фахови́й
фено́мен
фо́льга
фо́рзац
Х
ха́ос (у міфології: стихія)
хао́с (безлад)
Ц
ца́рина
цеме́нт
це́нтнер
цінни́к
Ч
чарівни́й
чергови́й
чита́ння
чорно́зем
чорно́слив
чотирна́дцять
Ш
шляхопрові́д
шовко́вий
шофе́р
Щ
ще́лепа
щи́пці
щодобови́й
Я
ярмарко́вий

вівторок, 28 квітня 2020 р.

Група А-18. Українська мова.

Тема. Уживання великої літери

1. Опрацюйте матеріал підручника О. Авраменка "Українська мова" 10 клас параграфи 37-38, ст. 113-114 або за посиланням. Занотуйте в зошитах основні правила правопису великої літери.2. Виконайте вправи
Вправа 1. Розкрийте дужки і вставте велику або малу літеру. Поясніть вживання великої літери.
А. (г)енеральний (с)екретар ООН, (п)резидент України, (г)олова (в)ерховної (р)ади України, (п)рем’єр-(м)іністр Канади, (м)іністерство (о)світи і науки України, (з)ахідна Україна, (к)раїни (з)аходу, (б)ульвар Тараса Шевченка, (м)айдан (н)езалежності, (р)еспубліка (б)олгарія, (у)горська (р)еспубліка, (к)орейська (н)ародно-(д)емократична (р)еспубліка, (р)івненська (о)бласть, (у)манська (м)іськрада, (ш)евченкові поезії, (ш)евченківські поезії, (ш)евченківська премія, (н)обелівська премія, (в)олодимир-(в)олинський, (н)аціональний (б)анк України, (к)иївський (б)удинок (м)од, (к)иївський (н)аціональний (е)кономічний (у)ніверситет, (д)ень (н)езалежності України, (р)іздво, (а)ндріївська (ц)ерква, (в)олодимирський (с)обор, (к)иєво-(п)ечерська (л)авра, (д)ержавний (м)узей (о)бразотворчого (м)истецтва, (ц)ентральна (н)аукова (б)ібліотека АН України ім. В. Вернадського, (п)ромінвестбанк України, (б)анк (а)валь, (є)вропейське (е)кономічне (с)півтовариство, (м)іжнародний (в)алютний (ф)онд.
Б. (р)ада (б)езпеки, (н)аціональна (о)пера України, (п)олісся, (с)танція (м)етро (л)ибідська, (з)акарпаття, (ч)ернігівська (о)блспоживспілка, (о)дещина, (п)риазов’я, (д)онбас, (з)бройні (с)или України, (ц)ентральне (у)правління (в)сеукраїнського (т)овариства (п)росвіта ім. Тараса Шевченка, (ц)ентральна (р)ада, (п)арламент, (с)енат, (к)онституційний (с)уд України, (о)рден (в)ітчизняної (в)ійни, (м)едаль (з)а (в)ідвагу, (о)рден (к)нязя (я)рослава (м)удрого, (е)зопівська (м)ова, (б)іблія, (б)ожа (м)атір, (е)поха (в)ідродження, (н)аціональний (у)ніверситет (к)иєво-(м)огилянська (а)кадемія, (у)країнська (д)ержава; (д)ержавний (к)омітет з (н)ауки, (т)ехніки і (п)ромислової (п)олітики України; (д)октор (е)кономічних (н)аук, (м)іжнародна (с)пілка (у)країнських (п)ідприємців (МСУП).

Вправа 2. Перепишіть речення. Розкрийте дужки і вставте велику чи малу літеру, поясніть її правопис.
1. Гей, нові (к)олумби й (м)агеллани, напнемо вітрила наших мрій! (В. Симоненко) 2. Не всі стародавні (г)реки були (а)фродітами, (г)еркулесами, (а)поллонами, але в них був ідеал краси, і вони бачили її в різних проявах, увічнювали її (О. Довженко). 3. Пошли, доле, гнів, і ненависть, і гордість оборонцям і визволителям нашої (б)атьківщини! (О. Довженко) 4. Всяк (ш)отландець вільний — пан своєї (б)атьківщини (Леся Українка). 5. Наші предки, (с)тародавні (с)лов’яни, подібно до (а)нглосаксів, ділили рік на дві частини: зиму і літо або на зимове і літнє сонцестояння — (к)оляду і (к)упала (О. Воропай). 6. Бароко — художній стиль у мистецтві, (б)атьківщиною якого є (і)талія. Головна особливість цього стилю — вигадливість, підкреслена урочистість, переважання декоративного над практично-корисним. Назва терміна «(б)ароко» походить від (п)ортугальського «перола барокка», що перекладається як «перлина вигадливої форми». Кращі будівлі цього стилю: (в)ерсальський (п)алац
поблизу (п)арижа, (з)имовий (п)алац у (с)анкт-(п)етербурзі, (а)ндріївська (ц)ерква, (м)аріїнський (п)алац, (б)рама (з)аборовського у Києві. 7. Так, (ж)овтоводська битва мала для українців таке ж значення, як колись для русичів битва (к)уликовська (Д. Яворницький).
3. Виконайте вправи  № 2, 3, 4 за підручником ст.115.
4. Для перевірки знань пройдіть тест "Вживання великої літери"


Роботи надсилайте за адресою: vevtonenko@gmail.com
Група П 35. Українська мова.

Тема.Контрольний докладний переказ тексту із творчим завданням.
Усі ви неодноразово бачили зображення козака Мамая. Він — і на поштових марках, і як ілюстрація в підручнику, і як символ українських козаків. Як ви думаєте, чому образ козака Мамая пройшов крізь століття і не втратив своєї актуальності?1. Прочитайте текст для переказу. 
Народні картини 
До нашого часу дійшло небагато творів давнього українського народного малярства. Серед них найбільш поширеним і улюбленим у народі був сюжет «Козак Мамай» («Козак-бандурист»). Жодному іншому творові не судилося прожити таке довге життя в стількох повтореннях, копіях. Іконографічний тип зображення козака, мабуть, сягає своїм корінням культур народів, які в першому тисячолітті нашої ери населяли територію сучасної України. На процесі усталення композиційної схеми цього твору позначилися складні етнокультурні зв’язки й взаємовпливи давніх культурних традицій. Зусиллями багатьох поколінь вироблялася досконала форма, яка існувала протягом віків, міцно ввійшовши в свідомість народу. У збереженні цих традиційних форм, у нескінчених повторах і варіаціях на ту саму тему, в оперуванні стандартними поняттями й образами людина переконувалася в істинності вірувань і уявлень. Композиція, що зображувала мешканця степів у типовій для нього поставі, певно, й належить до тих стандартних образів, що кочували з одного століття в друге, ставши, зрештою, художньою «формулою», без якої український образотворчий фольклор уже не міг обійтися. Малювали «Козака Мамая» на полотнах і на стінах хат, на дверях, на віконницях, на кахлях і скринях. Малювали навіть на липових вуликах і пранишних дошках — час від часу на них з’являлося простодушне обличчя цього козарлюги. Ймовірно, що в таких випадках зображення запорожця набувало значення оберегу, охоронця житла, господи, селянина. Народного героя, козака-воїна малювали не в запеклій сутичці з ворогом, а під час перепочинку, спокійним і замріяним. Та за цим зовнішнім спокоєм криються його глибокі душевні переживання. Чимало років він уже не розлучається із шаблею, боронячи батьківський край від ворогів. А коли випала вільна хвилина, сів під дубом, поклав осторонь зброю і самій лише бандурі, «подрузі вірній», виповідає в співі свої тужливі думи. Образ козака на наших картинах — це велична, викристалізувана віками дума народу про свою сутність. Народ стомився від повсякчасних воєн, від розорень і спустошень, що обернули квітучий край на пустку. Зазнавши стільки горя й лиха, він прагнув миру, вільної праці. Миролюбний характер народу й уособлює образ козака-бандуриста. Але водночас український народ завжди був готовий освятити ножі, щоб захистити могили своїх предків, свою рідну землю. Це символізує розкладена навколо козака зброя. Відоме козацьке правило, звичай: на тимчасовий постоях ніколи не відкладати далеко зброю, не розсідлувати коня. Те саме бачимо й на картинах, які засвідчують постійну готовність його до бою. Майже на всіх відомих картинах «Козак Мамай» є зображення дерева, здебільшого дуба. Під його розлогим гіллям козак спочиває. Дуб, як і в пісенному фольклорі, символізує стійкість, міцність (у народі кажуть: «міцний, як дуб»). Він також постає уособленням богатирської сили, дужого здоров’я («здоровий, як дуб»). Це дерево в народно-пісенній творчості українців стверджує довговічність народу, його невмирущість, безсмертність. На деяких картинах цей символ посилюється за допомогою інших зображень. Наприклад, на дубі сидять вороги й стріляють у козака з пістолетів, проте жодна куля його не бере.
(450 сл.)                                                                      (Із журналу «Пам’ятки України»)
2.Визначте тему та головну думку висловлювання.
— Яким є стиль тексту? З’ясуйте його стильові ознаки. 
3. Складіть план до тексту.
4.Прочитайте текст ще раз
5. Запишіть текст по пам'яті у чернетки.
6. Відредагуйте написане.
7. Доповніть текст творчим завданням
1. Висловіть власну думку стосовно надзвичайно довгого життя картини «Козак Мамай».
2. Висловіть своє враження від картини. 
8.Напишіть чистовий варіант переказу із творчим завданням та відправте на електронну адресу: vevtonenko@gmail.com
Тема розрахована на  два уроки.

Група А 18. Українська література

Тема. Психологічне розкриття теми еміграції в новелі В. Стефаника “Камінний хрест”. Історична основа твору, його сюжетно-композиційні особливості.
1. Для перевірки знань біографії В. Стефаника пройдіть тест.
2. Прочитайте новелу В. Стефаника “Камінний хрест” або прослухайте.
3. Перегляньте відеоурок "

Василь Стефаник. «Камінний хрест»."

4. Перегляньте відео про написання новели.
5. Опрацюйте матеріал підручника О. Авраменка "Українська література" 10 клас ст. 175-177.
6. Складіть паспорт твору користуючись посиланням.
7. Виконайте завдання №8 за підручником ст.178
Роботи надсилайте за адресою:vevtonenko@gmail.com

понеділок, 27 квітня 2020 р.

Група А-18. Українська мова.

Тема. Правопис суфіксів

1. Опрацюйте матеріал підручника О. Авраменка "Українська мова" 10 клас параграфи 35-36, ст. 109-110 або за посиланням. Занотуйте в зошитах основні правила правопису суфіксів.

Правопис іменникових суфіксів

Правопис суфіксів
Правопис суфіксів
Правопис суфіксів

Правопис прикметникових суфіксів

Правопис прикметникових суфіксів
Правопис прикметникових суфіксів

Правопис дієслівних суфіксів

Правопис прикметникових суфіксів

Правопис прислівникових суфіксів

Правопис прислівникових суфіксів
2. Перегляньте відео з теми.
3. Виконайте вправи
ВПРАВА1. Утворіть:
1) іменники за допомогою суфіксів -ечк-ичк-, -ик.
Горб, вода, трава, доил, гніздо, вікно, першокласниця, сонце, племінниця, блюдце, пшениця, криниця, батько, канарейка, книга, кут, вовк, літо, розумниця, кіт, жартівниця, суниця, дощ, стрічка, порадниця, кішка, сито.
2) прикметники за допомогою суфіксів -ов-, -ее- (-се-).
Душ, кизил, дуб, калій, кварц, хвощ, фланель, черешня, соя, замша, верба, слива, вишня, яблуня, мальва, матч, ромашка, щавель, борщ, квасоля, жолудь, гелій, магній, підсумок, нікель, маряя, бязь, емаль, натрій, ківш.
ВПРАВА 2. Вставте пропущені букви, виділіть суфікси.
Лелеч_ня, вірмен_н, велич_на, печ_во, ожинн_к. пал_во, дрібнеє_нький, город_на, подуш_чка, множ_на, копі_чка, жит_лька, дров_нята, пал_чка, дяд_чко, серед на. жаб_ня, б уз на, вид во, стеж чка, мереж _во, кош ня, вікон чко, живопис ць, галяв на, замет ний, пряд во, блюд чко. міс во, свіж на, вдесят ро, враж ння, віконн ця, няньч н, вдумл внй, звелич ний, виховат ль, стривож__ний, ма во, хмар ще, вар во, вінничан_н, мар_во, сел_ще, в’іит_ль, сіруж_ чка.
ВПРАВА 3. Прочитайте речення, вставте пропущені букви. Позначте суфікси, поясніть їх правопис.
1- Світ який — мереж_во казкове! (В. Симоненко). 2. Мила-Емілія в лелії смілій, очі — з емалі, руч_ньки — з лілій (Я. Бжехва). 3. Плет_во торосів та балок снується у виш_ні (М Бажан).4. Незабаром Грицько вернувся з повною пазухою гороб_нят (/7. Мирний). 5. Миколка, Прокопів хлопч_к, такий школяр_к гарнеє_нький, був сумирн_нький, соромлив_нький, мляв_нький, як дівч_нка {А. Тесленко). б. Тільки Горпина трохи веселенька, тішиться малою дон чкою.. (Марко Вовчок). 1. Дай нам зажити веселого раю, поки ше літ чко сяс, поки ще жит чко не полягло, — ще ж неминуче до нас не прийшло! (Л. Українка). 8. Ми підем, де трави похняі, де зорі в ясній дал_ні, і карії очі, і руч_ньки білі ночами насняться мені (А. Малишко). 9. А ритми мчать — як вериш_ки у поле (Л. Костенко). 10. Повітря тремтить від слеки, і в срібнім мар_ві танцюють далекі тополі (М Коцюбинський). 11. Івась кидає бойов_ща та руйнування, любується красою світовою, квітучими рослинами, живлом усяким — пестить козачків, сон_чко, кон кіа. слухає дзвінку жайворонкову пісню (/7. Мирний).
4. Для  закріплення знань виконайте інтерактивну вправу
5. Для перевірки засвоєння знань пройдіть тест.