вівторок, 31 березня 2020 р.

Група А-18. Українська мова.

Тема. Подвоєні літери (внаслідок подовження)

1. Опрацюйте матеріал підручника О. Авраменка "Українська мова" 10 клас параграфи 33-34, ст. 105-106 або за посиланням. Занотуйте в зошитах основні випадки подвоєння літер.

2. Перегляньте відео з теми.
3. Виконайте вправи 2, 3, 5 за підручником ст. 106-107.

Група П 15. Українська мова.

Тема. Ефективність мовлення. Мовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок.

1. Опрацюйте теоретичний матеріал

Комунікативна стратегія — це правила й послідовності комунікативних дій, яких дотримується адресант для досягнення комунікативної мети. Мовленнєва стратегія — це загальний план досягнення мети мовленнєвої діяльності в певній комунікативній ситуації.
Мовленнєва тактика становить сукупність послідовних конкретних дій мовця, спрямованих на досягнення мети мовленнєвої діяльності в певній ситуації. Наприклад, мовець радиться, дає змогу слухачеві виявити свою самостійність, рішення приймаються спільно. Основу цієї тактики становлять відповідні прийоми: пригадування визначених принципів поведінки («Як ми вже домовилися...»); наголошення на спільності поглядів; порада щодо рішення; передбачення результату співпраці; звернення за порадою.
Принцип «мовленнєвого вчинку». Мова людини є точним показником її людських якостей і культури. У процесі риторичної освіти набувається досвід успішної мовленнєвої поведінки, яка складається з мовленнєвих вчинків. Мовленнєвий вчинок — це навмисно створене висловлювання, яке віддзеркалює моральну позицію мовця, мета якого — впливати на адресата в ситуації спілкування.
Особистість людини формується у вчинках і виявляється через них.
Вчинок - свідома дія, під час якої людина визначає себе морально, ціннісно і стверджує себе ставленням до іншої людини, до себе, до групи людей. Вчинок - це одиниця соціальної поведінки. Виявляється він у свідомій дії, бездіяльності, жесті, висловленні.
Якщо вчинок виражається у висловлених словах - це мовленнєвий вчинок. Вчинки бувають красиві й погані, добрі й злі, жорстокі, продумані й непродумані. Мовленнєва подія - це конкретний факт мовленнєвої активності.

2. Виконайте завдання.

Прочитайте спочатку ліву, а потім праву колонку таблиці. У якій ситуації «Ні» є вчинком? Якими цінностями керувалися мовці?
Уміння говорити «ні» це спосіб самозахисту, реалізації життєвих принципів, можливість виставити межу, заявити про
повагу до себе й до інших.
1. Пропозиція: «Ходімо у вихідний на прогулянку в парк».
2. Пропозиція: «Ми вирішили оголосити бойкот однокласникові (однокласниці), щоб провчити. Ти з нами?»
У декого з нас живе страх не сподобати ся, хтось не хоче стати перешкодою спільній справі чи втратити добрі стосунки, довіру.
3. Пропозиція: «Хочеш, зателефонуємо твоїм батькам, скажемо, що з тобою сталася біда. Перевіримо, чи люблять вони тебе».
Приймаючи рішення, пам’ятайте, що в цю мить є ціннішим для вас.
► Відредагувати речення письмово в зошиті.
1. Підсобне господарство університету організувало роботу по систематичному забезпеченню студентської їдальні продуктами харчування. 2. Перед керівництвом заводу стоїть завдання організації справи підготовки кваліфікованих робітників. 3. У плані підготовки до зимового періоду зроблено небагато. 4. Великі зміни намічено зробити в галузі поліпшення підготовки майбутніх інженерів. 5. У студентському середовищі широко поширені деякі негативні тенденції. 6. Конструктори вирішують велику програму підвищення продуктивності праці на заводі. 7. Цей інженер — вроджений керівник. 8. У керівника немає до вас негативних претензій. 9. Студенти мають змогу реалізувати свій відпочинок під час канікул у таборі відпочинку. 10. Колеги по роботі допомоглимені у вирішенні цієї проблеми.
 ► Прочитати промову студента «Похвальне слово каві». Яка тактика ефективного мовлення була використана? Які помилки в промові ви помітили? 
О, кава! Саме зараз, як ніколи, я відчуваю необхідність подякувати тобі за ті миттєвості натхнення, коли спалахують, наче блискавки, нові ідеї, за підтримку у безсонні ночі, проведені за виснажливою роботою, за енергію, яку дарувала ти мені, даючи змогу долати життєві перешкоди. Ти буваєш гірка і солодка, гаряча і тепла, міцна й ароматна, натуральна і розчинна, і навіть без кофеїну — але завжди ти неповторна і непередбачувана. Скількома винаходами, оригінальними ідеями і незвичайними рішеннями я завдячую тобі. Бувають моменти в житті, коли ми не почуваємося досить вільно і комфортно, коли доводиться робити те, чого не бажаєш, коли мозок бунтує проти одноманітності та відмовляється працювати, коли руки опускаються під тиском життєвих негараздів, коли просто не знаєш, що робити. У такі хвилини найкращим для мене завжди була розмова з товаришем за 38 філіжанкою твого божественого напою. І вихід зі скрутної ситуації приходив сам собою, наче вечірня прохолода після виснажливого спекотного дня. Що є кращим за каву у дощову негоду, коли настрій зіпсований, летять шкереберть наполеонівські плани на вихідні, і не залишається нічого іншого, як замислитись над власним життям, власними вчинками, заглибитись у читання книг? Я п’ю і славлю тебе, каво! Бо розливаєшся ти по тілу енергетичною лавою. І серце починає радісно стукотіти, мозок напружено працювати, відчуття загострюються, світ стає кращим і цікавішим. Життя триває! 

3. Виконайте домашнє завдання.

Написати «Похвальне слово» (можна гумористичного характеру) будь-якому іншому продуктові чи страві: воді, молоку, солі, хлібу, салу, борщу тощо.

Роботи надсилайте за адресою:vevtonenko@gmail.com

Група П 35. Українська мова.

Тема.  Стилістика тексту

Стилістичні помилки. Стилістичний аналіз текстів.

1. Опрацюйте матеріал з теми, зробіть конспект.
Стилістика – це розділ мовознавства, філологічна дисципліна, що вивчає неоднакові для різних умов мовного спілкування принципи вибору і способи організації мовних одиниць у єдине смислове і композиційне ціле (текст), а також визначаються відмінностями в цих принципах і способах різновиди вживання мови (стилі) і їх систему. Іншими словами, стилістика має справу з підбором лексики для максимально ефективної реалізації завдань тексту. Існують різні стилі викладу: розмовний, публіцистичний, діловий, науковий, художній. Кожному з них відповідають свої лексичні прийоми і засоби впливу на цільову аудиторію.
Одиницею стилістики є стиль мовлення.
Стиль мовлення — це своєрідна сукупність мовних засобів, що використовуються мовцем за певних умов спілкування.
Стиль мовлення залежить від його призначення. Так, основна функція розмовного стилю — спілкування; наукового — з'ясування, доведення, повідомлення; публіцистичного — вплив, переконання. Кожен стиль обслуговує свою сферу діяльності: розмовний — побутову, науковий — наукову, офіційно-діловий — законодавчу, ділову, публіцистичний — громадсько-політичну та суспільно-культурну.
Перегляньте відео.
Усі стилі мають усну і писемну форми, але визначальною для кожного стилю є одна з них. Так, для розмовного стилю — це усна форма, для решти — писемна.
Науковий, офіційно-діловий, публіцистичний і художній стилі, на противагу2 розмовному, називаються книжними, оскільки вони були сформовані на книжній основі.
Bum2.jpeg
Стилістичні помилки – це приклади порушення законів вживання лексичних одиниць у мовленні або недоліки у побудові синтаксичних конструкцій. Найчастіше це неправильне вживання слова або неправильна побудова речень. Нерідко помилки обумовлені використанням лексики одного стилю в іншому, наприклад, розмовного у науковому чи офіційно-діловому. Змішання різних стилів в одному тексті допустимо тільки для досягнення спеціального художнього ефекту.
Вміння писати стилістично грамотно є показником не тільки професійної компетенції людей певної сфери зайнятості, але і загальної грамотності і освіченості людини. Тому намагайтеся не допускати помилок, в тому числі і стилістичних.

Плеоназм

Плеоназм – це смислова надмірність, що виявляється в дублюванні смислів слів у межах висловлювання. Дану помилку часто припускаються початківці копірайтери, які прагнуть урізноманітнити і збагатити свою мову. Плеонастический текст, як правило, має на меті детальне опис предмета або явища, але множинні подробиці й уточнення ускладнюють розуміння змісту висловлювання або позбавляють його зовсім.
Приклади:
Він любив грати у футбол футбольним м’ячем. В футбол, виходячи з правил цієї гри, можна грати тільки футбольним м’ячем і ніяк інакше.
На рахунку була кожна хвилина часу. Хвилина і так є одиницею часу.
Часто стилістична помилка плеоназм виникає в результаті об’єднання синонімів:
Він озирнувся, подивився назад і пішов далі. Озирнутися вже значить подивитися назад.
Як уникнути? Перечитуючи свій текст, особливу увагу приділяйте фрагментів з детальним описом чого-небудь, остерігайтеся надмірності в судженнях, перевіряйте синоніми. Пам’ятайте також, що плеоназм може використовуватися як художній ефект для додання емоційного забарвлення або комічності.

Кліше

Кліше – це стандартні форми слововживання, типові схеми словосполучень і синтаксичних конструкцій, а також загальні моделі мовної поведінки в конкретних ситуаціях. Кліше є стилістичною помилкою у разі, якщо вони вживаються в невідповідному стилі мовлення (наприклад, кліше, характерні для ділового стилю, в розмовному тексті), а також при їх надмірному використанні в мовленні.
Приклади: золота осінь, проходить червоною ниткою, переважна більшість, вжиті заходи, грати роль, привертати увагу, бути цікавою, здобути перемогу, довести до відома та багато інших.
Як уникнути? Очевидно, що зовсім відмовитися від кліше не вдасться, до того ж офіційно-діловий стиль повністю заснований на використанні клішованих конструкцій, і жоден документ не може бути оформлений без них. Такі сталі вирази можуть урізноманітнити ваш текст, але їх надлишок легко зіпсує враження від усього написаного. Слід пам’ятати, що більшість кліше «запрані до дірок» (також кліше!), тому намагайтеся рідше їх вживати і розширюйте свій словниковий запас.

Тавтологія (тождесловие)

Тавтологія – смислова надмірність, що виявляється в дублюванні в межах висловлювання одних і тих самих або споріднених слів. Це випадки вживання зайвих слів і цілих речень, які не повідомляють нічого нового про предмет тексту, а лише повторюють вже сказане.
Приклади:
У своїх оповіданнях Н. Носов розповідав про шкільне життя.
Він ішов назустріч і посміхався широкою посмішкою.
У відділі антикварних меблів продавався відмінний дерев’яний стіл з червоного дерева.
Як уникнути? Прочитайте написаний текст вголос, дайте послухати іншим людям, оскільки однаково звучать слова легше виявити саме на слух. Перевіряйте себе уважно, намагаючись відкидати повтори або замінювати їх синонімами.

Порушення лексичної сполучуваності

При виборі слова слід враховувати не тільки його, але і лексичну сполучуваність. Далеко не всі слова «підходять один одному. Межі лексичної сполучуваності визначаються значенням слів, їх стилістичною приналежністю, емоційним забарвленням, граматичними властивостями.
Приклади:
На недільній розпродажі були дешеві ціни. Ціна визначається прикметниками «високий», «низький», тоді як тільки товар може бути охарактеризований як «дорогий» або «дешевий».
Він приділяв їй турботу. Приділяти увагу можна, а турботу проявляють.
Саша читав матеріали сайту 4brain.ru та підвищував свій кругозір. Кругозір можна розширити, але не підвищити.

Неправильне вживання багатозначних слів

Ще один вид помилок лексичної сполучуваності – неправильне вживання багатозначних слів. Незважаючи на те, що, завдяки контексту, вони в основному розуміються вірно, в окремих випадках можуть утворити неправильні конструкції.
Приклади:
Глибоко за північ – правильно. Але не можна сказати глибоко за полудень.
Глуха стіна – правильно. Глуха двері – ні.
Як уникнути? Щоб не робити помилок лексичної сполучуваності потрібно користуватися «Словником сполучуваності слів російської мови».

Бідність і одноманітність у побудові пропозицій і виборі конструкцій

Так часто буває, коли починаючий автор, прагне не наробити помилок у складних пропозиціях, пише текст максимально простими реченнями. Повноцінної помилкою такий випадок не назвеш, але, скільки людей захоче прочитати це бідне виклад?
Приклад:
Звичайна квартира. Зліва від входу вікно. Праворуч – шафа. У центрі стіл і пара стільців. У дальньому кутку тумбочка, на ній – телевізор.
Як уникнути? У разі якщо це не авторський прийом, «прикрасити» текст можна шляхом вживання різних художніх засобів – епітетів, алегорій, порівнянь, метафор, гіпербол і ін.

Нелогічний порядок слів

Порядок слів у російській мові залежить від положення підлягає і присудка в реченні і буває прямим або зворотним. Другорядні члени і службові слова узгоджуються з тими словами, від яких вони залежать за змістом. Якщо цього правила не дотримуватися, порушиться порядок слів і пропозиція стане або важче для розуміння, або змінить сенс.
Приклади:
Я прогулявся по центральній вулиці і ще парочку маленьких провулків. Створюється неправильний сенс фрази «ще парочку», потрібно «ще по парочці», адже мова йде про продовженні дії.
Нелегка доля і життєві перипетії тут описуються. Можливий, але не кращий варіант побудови тексту. Краще: Тут описуються нелегка доля і життєві перипетії.
Як уникнути? Дотримуватися правил побудови речень. Для інтонаційного виділення краще використовувати інші художні засоби, так як неправильний порядок слів не завжди гарантує правильне розуміння написаного.
2. Ознайомтесь з презентацією "Стилістичний аналіз тексту"
3. Розгляньте приклади стилістичного аналізу текстів різних стилів за посиланням.
4. Виконайте завдання.
Прочитайте уривок. Поширте і запишіть текст, доповнивши його живописанням місць, якими їхала дівчина, стислим викладом змісту останніх вістей та описом настрою, навіяного музикою. Дотримуйтесь єдності стилю.
Рената їхала за кермом червоного БМВ. З радіоприймача лунали голоси коментаторів останніх вістей. Вона змінила хвилю — і в динаміках почулася легка музика 

Роботи надсилайте за адресою: vevtonenko@gmail.com

Група Є 21. Українська мова.

Тема. Складні випадки відмінювання іменників І і ІІ відміни.

1. Опрацюйте матеріал підручника О. Авраменка "Українська мова" 10 клас параграфи 52-53, ст. 166-168 або за посиланням. Занотуйте в зошитах основні випадки відмінювання іменників І і ІІ відміни.2. Перегляньте відео з теми.
3. Виконайте вправи 2, 3, 4 за підручником ст. 168-169.

Група Є 21. Мистецтво.

Тема. Школа монументального живопису М. Бойчука. Львівська живописна школа (О. Новаківський, О. Кульчицька, І.  Труш та ін.). 
1. Опрацюйте матеріал за підручником Л. Масол "Мистецтво" 10-11 клас ст. 170-171.  
2. Ознайомтесь з презентацією.
3. Опрацюйте матеріал за посиланням. Зробіть конспект. 
4. Перегляньте відео.
5.  

5. Творче завдання. Мистецький проект з комп’ютерною презентацію (за вибором): «Мистецька Шевченкіана», «Майстри народного живопису», «Український авангард», «Славетні українці у світовому мистецтві». 

Роботи надсилайте за адресою:vevtonenko@gmail.com

понеділок, 30 березня 2020 р.

Група А-18. Українська мова.

Тема. Спрощення приголосних.

1. Опрацюйте матеріал підручника О. Авраменка "Українська мова" 10 клас параграф 32, ст.101-102 Занотуйте в зошитах основні випадки спрощення в групах приголосних звуків.

Запам'ятайте
Спрощення не відбувається
стн
шістнадцять, зап’ястний, хворостняк
стл
кістлявий, пестливий, хвастливий
стс
шістсот, буквалістський
скн
випускний, вискнути, рискнути, тоскно, скнара, скніти.
стц
хустка — у хустці
2. Перегляньте відео   "Спрощення в групах приголосних [Типове завдання ЗНО]"
3. Виконайте вправи.
Від поданих слів утворіть прикметники. Запишіть їх фонетичною транскрипцією.
 Чи в усіх утворених словах відбулося спрощення. Чому?
Контраст, проїзд, совість, ремесло, гігант, злість, милосердя, парламент, жалість, піст, цілість, область, кількість.

► Поставте слова в давальний відмінок однини.
Аспірантка, пустка, невістка, артистка.
Вправи 2,3 за підручником ст. 102
4. Для перевірки своїх знань пройдіть тест.

Група Є 21. Українська мова.

Тема. Контрольне есе на тему “Ціна недбалості”, “Мій вибір – здоровий спосіб життя”
1. Ознайомтесь з пам'яткою "Як писати есе". 
2. При підготовці до написання твору скористайтесь порадами.

3. Напишіть есе на одну з тем “Ціна недбалості”, “Мій вибір – здоровий спосіб життя”  в зошиті або відправте на електронну адресу vevtonenko@gmail.com

Група Є 21. Українська література.

Тема. Життя і творчість Миколи Вороного, багатогранна діяльність поета. Творчість М. Вороного – перша декларація ідей і форм символізму
ТЛ: символізм
Історія української літератури поповнюється іменами письменників, творчість яких протягом тривалого часу була недоступною широкому колу читачів. Це стосується в першу чергу авторів кінця ХІХ — початку ХХ століття, мистецькій спадщині яких з різних причин дослідники не приділяли належної уваги. Цим пояснюється той факт, що ім'я Миколи Вороного, який один із перших в Україні звернувся до складного явища європейського модернізму та французького символізму зокрема, упродовж тривалого часу було майже невідоме широкому загалу. Нам випала чудова нагода ознайомитися із життєвим і творчим шляхом цієї неординарної особистості.
1. Ознайомтесь з життям і творчістю М. Вороного та складіть хронологічну табличку за посиланням або за підручником О. Авраменка "Українська література" 10 клас ст. 229-234
2. Занотуйте в зошитах термін символізм і його характерні риси, користуйтесь підручником ст. 234-235.
3. Перегляньте відеоурок про письменника.
4. Для допитливих - цікаві факти про М. Вороного.
5. Скласти сенкан або кросворд про М. Вороного (за вибором).

Роботи надсилайте за адресою: vevtonenko@gmail.com


Група П 15. Українська мова.

Тема. Естетика тексту. Написання тексту для виступу

1. Щоб перевірити ваші знання, пройдіть тест.
2. Перегляньте відео.


3. Повторіть вивчений матеріал О. Авраменка "Українська мова" 10 клас параграф19-20 , ст.63-65
4. Складіть пам'ятку "Як готувати текст для виступу"
5. Творче завдання: складіть текст для виступу на тему: "ІГРОМАНІЯ: НЕБЕЗПЕЧНО?"
Тексти виступів оформіть у зошиті або відправте за адресою:vevtonenko@gmail.com

пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Група Є 21. Мистецтво.

Тема. Художники-авангардисти                        О. Богомазов,  О. Екстер,  А. Петрицький,   К. Малевич, О. Новаківський,                           Ф. Кричевський, Д. Бурлюк, В. Баранов-Росіне. 
1. Опрацюйте матеріал за підручником Л. Масол "Мистецтво" 10-11 клас ст. 169-170.  
2. У зошитах зробіть записи про художників, користуйтесь посиланнями.
3. Дайте відповіді на питання письмово в зошиті.
1. Що таке авнгардизм?
2. Назвіть авангардистські течії.
3. Кого з художників називали "українським Пікассо"?
4. Створіть альбом-виставку "Українські художники-авангардисти"

Роботи надсилайте за адресою:vevtonenko@gmail.com

Група П 15. Мистецтво.

Тема. Поняття «каліграфія» і «орнамент» як основа художньої творчості мусульман.  
1.  Опрацюйте матеріал теми, зробіть записи у зошиті.
Арабо-мусульманська культура не створила пластичного мистецтва — живопису, скульптури в європейському або античному розумінні. Адже іслам негативно ставився до зображення будь-якої живої істоти у живописі та скульптурі. Тому вони були представлені орнаментальними та абстрактними мотивами. Еквівалентами пластичного мистецтва в арабській культурі були художня каліграфія та мініатюрний живопис.
Мистецтво каліграфії у світі ісламу вважалося найблагороднішим, а каліграфи мали свої «академії» і користувалися великою пошаною.
В ісламській концепції мистецтво в широкому розумінні є засобом облагодіяти матеріал. Для нього (зокрема, ткацтва, архітектури, живопису, каліграфії) характерні повтори геометричних виразних мотивів, раптова зміна ритму і діагональна симетрія. Ісламський склад розуму включає гостре відчуття ламкості світу, місткості думки та дії, почуття ритму.
Типовим прикладом арабо-мусульманської культури є арабеска, специфічний мусульманський орнамент, в якому логіка пов'язана з живою цілістю ритму. Арабеска має аналогії в арабській риториці та поезії, що відрізняються ритмічною течією думки, сповненої суворо пов'язаними паралелями та інверсією.
Арабські слова у священних письменах співставляються з арабесками, насамперед із рослинним орнаментом, пов'язаним з арабським символом дерева миру, листя якого відповідають словам священної книги.
В арабо-мусульманському світі каліграфія широко використовувалася в архітектурі і як засіб передачі текстів і просто для прикраси. Архітектори часом вкривали цілі стіни палаців і мечетей цікавою арабською в'яззю, стилізованими мотивами з рослинного світу та геометричними візерунками.
Шедеврами арабської архітектури є Тадж-Махал, Блакитна мечеть у Стамбулі, блакитні куполи самаркандських мечетей, палац Альгамбри у Гранаді, палаци та мечеті Кордови. Слід пригадати і візерунчасті кахлі мусульманської архітектури, орнаменти якої пізніше принесли популярність персидським килимам.
Твори арабського образотворчого мистецтва, зокрема зразки художнього ремесла й тканини, відіграють важливу роль у розвитку світового мистецтва.

У XVII ст. на Заході виникла мода на культуру та прикраси мусульманського Сходу. Поезія поетів-життєлюбів — Нізамі Хафіза, Омара Хайяма та багатьох інших надихала європейських та американських поетів на створення шедеврів світової поезії.
Орнамент став способом художнього вираження ісламсь­кого світовідчуття. В ісламському світі мистецтво орнаменту було доведено до найвищого ступеня досконалості, що дозволило виділити його в особливий вид мистецтва - арабеску.
Арабеска (іт. arabesco - "арабський") - європейська назва складного схід­ного середньовічного орнаменту, що складається, в основному, з геометричних, каліграфічних і рослинних елементів і створюється на основі точного матема­тичного розрахунку. Сама ідея арабески співзвучна з поданням ісламських бо­гословів про "тканину Вселеної, що вічно продовжується". Для мусульман ара­беска - не тільки можливість створення мистецтва без картин, але й засіб розсі­ювання картини або того, що їй відповідає в думці.
Арабеска будується на повторенні й множенні одного або декількох фрагментів візерунка. Нескінченний рух візерунків, що протікає в заданому ри­тмі, може бути зупинений або продовжений в будь-якій крапці без порушення цілісності візерунка. Такий орнамент фактично виключає тло, тому що один ві­зерунок уписується в інший, закриваючи поверхню (європейці називали це "страхом порожнечі"). Арабеску можна розміщати на поверхні будь-якої конфі­гурації, плоскої або опуклої.
В арабесці є два внутрішніх змісти. Перший - більш глибинний. Він ви­ражає вічний рух і різноманіття, що співзвучне поняттю Аллаха і є присутнім у кожному повторюваному нескінченному орнаменті. Другий зміст більш конк­ретний: перед нами прославляння й милування світом, створеним Аллахом для людини. Зображення краси й умиротворення саду з плодами викликає в пам'яті коранічні картинки райських садів.
Залежно від характеру мотивів розрізняють наступні види арабескових орнаментів: каліграфічний, рослинний і геометричний.
Каліграфія - найбільш шляхетне візуальне мистецтво ісламу, що має функцію, аналогічну функціям ікон у християнському мистецтві, тому що представляє видиме тіло божественного Слова. Спочатку арабська каліграфія виникла на основі копіювання Корана, що вважається твором Аллаха, тому на­писане слово одержало сакральний зміст. До каліграфії ставилися, як до точної науки, вираховувалася висота вертикальних букв, довжина слова на рядку. За еталон відліку брали ромб, що утворювався при дотику косо заточеного калама (очеретяної палички) до паперу.
В арабо-мусульманському світі каліграфія широко використовувалась в архітектурі і як засіб передачі тексту, і просто для прикраси. Архітектори часом покривали цілі стіни палаців і мечетей вигадливою арабською в'яззю, стилізо­ваними мотивами з рослинного світу й геометричних візерунків.
Напис у каліграфічному орнаменті часто важко й не відразу читається. Тому її перша функція - суто декоративна та радує очі і затягує людину в без­перервний і нескінченний потік ритмічних вертикалей і вигнутих або утяг­нених ліній, що потопають у різних дрібних візерунках (рис. 127,129.). У цьому нескінченному танці форм - нескінченний рух, колись розпочатий Аллахом, одне з явищ Його сутності світу.
Декоративності арабського письма сприяє розвинена система почерків -від урочисто монументальних до майже повітрянно витончених. Головним по­черком для особливо урочистих списків Корана й для прикраси будівель став куфічний почерк (рис. 126.). На численних пам'ятниках прикладного мистецтва елегантний куфічний почерк став основою різьблених, інкрустованих і писаних фарбою прикрас.
Основу рослинного орнаменту становить малюнок нескінченних рит­мічних завитків виноградної лози (рис. 128.). Цей орнаментальний мотив типо­вий для виноградного Середземномор'я, що був популярний в римському й ві­зантійському мистецтві, зокрема, в мозаїках, які численно бачили араби і до, і після мусульманських завоювань. Мотив був гарний і не містив зображень ідо­лів. Він був швидко сприйнятий і одержав винятковий розвиток у мусульман­ському світі, ставши його характерною рисою. Рух округлих завитків лози при­крашається й ритмічно переривається листами й плодами, що з'являються на цій лозі. Простір між основними ритмічними лініями заповнюється іншими за­витками, рослинами та їх елементами, вазами й тваринами. Поступово стає обов'язковим характерне для мусульманського мистецтва заповнення всякого порожнього простору. Часто це робиться за допомогою інтенсивного дрібного рослинного візерунка, що не затемнює, а напроти, підкреслює основний ритм.
У всякому рослинному орнаменті присутні елементи або цілі простори орнаменту геометричного. Його прямі лінії, трикутники й ромби, кола й ро­зетки організують і арабески, і каліграфічний текст. Мусульмани застосовува­ли й розвивали геометричне мистецтво з двох головних причин. Перша стосу­ється популярності абстрактних форм, що надали альтернативу для застосуван­ня заборонених форм живих істот. Це було схвалене, особливо в мечетях, тому що абстрактні геометричні форми схиляють людську душу до міркувань, на ві­дміну від живих форм, які націлювали увагу людини до її бажань, а не до ба­жання Бога. Так з'явилася нова форма мистецтва, повністю заснована на мате­матичних формах і фігурах.
Другою причиною розвитку геометричного мистецтва вважається витон­ченість і популярність геометрії в мусульманському світі наук. Недавно знай­дені сувої Топкапі XV століття, ілюструють як Мусульманські художники й архітектори систематично використовували геометрію. Вони також показують, що ранні Мусульманські ремісники розвивали теоретичні правила для викорис­тання естетичної геометрії.
Багатокутні лінії, прямокутники, восьмикутники й усякі зірки з трикутни­ками спочатку обрамляють написи або рослинні орнаменти, але швидко стають головним мотивом візерунка (рис. 130,131.).
Блискучим втіленням ідеї геометричного орнаменту є архітектурні «ста­лактити» - ніші, що нависають одна над іншою й створюють ілюзію нескінчен­
ного поглиблення пересічних просторів (рис. 132.). Ці сталактити стали такою ж важливою деталлю мусульманських архітектурних споруджень, як і купол. Обидва елемента створюють ілюзію неба, що вабить і тягне людину, одночасно показуючи їй недосяжну безодню нескінченності.
Геометричний орнамент може бути найкращим вираженням абстрактної ідеї Аллаха. Лінії, що переплітаються, і фігури заповнюють усі поверхні ху­дожніх виробів мусульман. Зірки п'ятикутні, шестикутні, восьмикутні, ромби й прямокутники живуть самостійно, поєднуються з написами й арабесками (рис. 133.).
Абстрактні змісти геометричних хитрувань підсилюються ще й символіч­ним і магічним значенням геометричних фігур. Зірка Сулеймана, зірка Дауда та інші знаки служили талісманами, що свідомо приваблювали для магічного за­хисту. Глибинне вдало сполучалося з поверхневим, роблячи художній текст орнаменту співзвучним внутрішнім настроям людей. Вони відчували в орна­менті божественні ідеї і бачили в ньому деякий відзвук Бога.
Контрольні питання
Якими були економічні й політичні передумови виникнення ісламської культури?
Яким чином філософсько-релігійний світогляд ісламу вплинув на формування мистецтва країн арабського Сходу?
Який філософський і богословський зміст арабески?
Які богословські й художні функції каліграфічного орнаменту?
Які причини розвитку мистецтва геометричного орнаменту в мусульманських країнах?
Відповіді на питання оформіть у зошиті або відправте за адресою:vevtonenko@gmail.com

Група К-16. Українська мова.

Тема. Варіантне наголошування слів. Словорозрізнювальний, форморозрізнювальний і діалектний наголоси

Вивчіть теоретичний матеріал, зробіть записи у зошиті

Словорозрізнювальний наголос
Існує низка слів, що змінюють значення залежно від наголосу. Незнання цієї функції наголосу призводить до кумедних ситуацій, свідком однієї з яких я була нещодавно в маршрутному таксі.
— Пані, платіть за проїзд,— кинув водій навздогін добродійці, що хутко повз нього прошмигнула вглиб салону.
— Зараз заплАчу,— відповіла пасажирка.
Водій, усміхнувшись, докинув:
— Плакати не треба. Треба платити.
Отож, особові форми дієслів заплАчу і заплачУ походять від різних інфінітивів — платити і плакати, і лише правильне наголошування забезпечує адекватне спілкування. До речі, якщо плАкати наголосити як плакАти, то розуміння ускладнимо ще більше.
Смислорозрізнювальна роль наголосу полягає в тому, що наголос є засобом вираження різних лексичних значень: Атлас — атлАс, вАрення (процес варіння) — варЕння (харчовий продукт із плодів, ягід), зАмок — замОк, елЕктрик (фахівець з електротехніки) — електрИк (голубий та синій колір із сірим виблиском), лікарський (похідне від лікар) — лікАрський (похідне від ліки), прИклад — приклАд, плАкати — плакАти.
 Форморозрізнювальний наголос
Зазначена функція наголосу розрізняє граматичні форми слів, наприклад, відмінок і число іменника: книжкИ — називний відмінок множини і кнИжки — родовий відмінок однини; хАти — родовий відмінок однини, хатИ — називний відмінок множини.
Отже, наголос виконує форморозрізнювальну роль, тобто є засобом диференціації граматичних значень однакових словоформ: кнИжки — книжкИ, рУки — рукИ, слОва — словА, гІлки (родовий відмінок однини) — гілкИ (називний і знахідний відмінки множини), пізнаЮть (майбутній час) — пізнАють (теперішній час), прислухАлася (недоконаний вид) — прислУхалася (доконаний вид).
Односкладові іменники другої відміни у родовому відмінку однини, змінюючи закінчення, змінюють і наголос: двОру — дворА, мОсту — мостА, стОлу — столА. Варіантні форми наголошення в орудному та місцевому відмінках мають такі іменники: гОстями, гістьмИ, на гостЯХ; чобітьми, чОботами, чобОтями;грІшми, грошИма; двермИ, дверИма; слізьми, слізьмИ, сльозАми; на дахУ, на дАсі.
Чи не найактивніше форморозрізнювальна функція наголосу проявляється у видових парах дієслів, що передають доконану чи недоконану дію: відкликати — відкликАти; нарізати — нарізАти; відміряти — відмірЯти; вслУхатися — вслухАтися; рознОсити — розносИти.
 Діялектний наголос
Діялектний наголос зумовлений двома основними територіяльними тенденціями у наголошенні: південно-західній і південно-східній. Із ХІХ століття нормативною стає південно — східна тенденція наголошення слів. З огляду на це варто звернути увагу на такі по-діялектному наголошені типи слів, аби уникнути цього в офіційно — діловому спілкуванні. Наприклад, наголошення дієслівних форм: роблю (треба роблю), пишу (треба пишу), закінчу (треба закінчу), плести (треба плести), вести (треба вести), перейдемо (треба перейдемо), смієтеся (треба смієтеся), живемо (треба живемо); наголошення присвійних, означальних і вказівних займенників: свого (треба свого), всього (треба всього), того (треба того), цього (треба цього), (але до свого, до всього, до того, до цього).
Українській мові властиве варіантне наголошування слів. 
Алфавíт — алфáвіт, веснянúй — весняний, доповідáч — доповíдач, завждú — зáвжди, дóговору — договóру, жáлібний — жалібнúй, мязовий — мязовúй, пéрвісний — первíсний, перестáрок — перéстарок, пóмилка — помúлка, простúй — прóстий, тáкож — такóж.
Перегляньте відео

Виконайте вправи
впр. 7 ст.84 за підручником.
► Перекласти слова з російської мови українською, порівняти в обох мовах наголоси в словах. Указати особливості наголошування слів в українській мові.

Рукопись, одиннадцать, дрова, твёрдый, дочка, коромысло, говорят, братья, песни, семьдесят, ненавидеть, олень, крапива, гетманщина, широко, чистенький, росяной, звонкий, рукопис, доска, летопись, подружка, глибоко, тоненький.

четвер, 26 березня 2020 р.

Група А 18. Українська література.

Тема. Контрольна робота "Творчість Михайла Коцюбинського".
1. Виконайте завдання контрольної роботи за посиланням.
2. Написати контрольний твір-роздум на одну з пропонованих тем

  • Значення творчості Михайла Коцюбинського
  • Гармонія людини і природи у новелі «Intermezzo».
  • Осмислення філософських категорій життя та смерті у повісті „Тіні забутих предків“.
  •  Мій улюблений твір у мистецькій спадщині М. Коцюбинського.
3. Творче завдання. Складіть кросворди, вікторини, тести до теми "Творчість М. Коцюбинського".
 Роботи надсилайте за адресою:vevtonenko@gmail.com

Група К-16. Українська мова.

Тема. Наголос. Основні правила наголошування слів

1. Опрацюйте матеріал підручника О. Авраменка "Українська мова" 10 клас параграф 26-27, ст. 81-82 Занотуйте в зошитах основні правила наголошування слів.
2. Перегляньте відео.
3. Виконайте вправи 
► Записати слова в три колонки, утворивши: а) форму родового відмінка однини; б) форму називного відмінка множини; в) поєднання з числівниками два, три, чотири. Поставити наголоси.
Редактор, перо, вірш, розбір, кілометр, шарф, клен, явір, робітник, учитель, рік, син, хліб, подруга, ціна, декан, ряд, раз, зірка, сад, весна, сектор, жито, сокіл, завдання, нога, секретар, товариш, річка, шлях, брат, помилка, мандрівник, усмішка.
 ► Впр. 5,6 за підручником ст.84

Слова з наголосами, які треба вивчити для ЗНО
(згідно з офіційною програмою 2020 року)

Це писок слів з проблемними на́голосами в українській мові, які варто знати кожному, адже́ це – проблемні ви́падки наголо́шення.. У списку слова́, які Міністерство освіти затвердило для ЗНО-2020.
A
агроно́мія
алфа́ві́т
а́ркушик
асиметрі́я
Б
багаторазо́вий
безпринци́пний
бе́шкет
бла́говіст
близьки́й
болоти́стий
боро́давка
босо́ніж
боя́знь
бурштино́вий
бюлете́нь
В
ва́ги (у множині)
вантажі́вка
весня́ни́й
ви́года (користь)
виго́да (зручність)
вида́ння
визво́льний
вимо́га
ви́падок
вира́зний
ви́сіти
ви́трата
виши́ваний
відвезти́
відвести́
ві́дгомін
віднести́
ві́домість (список)
відо́мість (повідомлення, дані, популярність)
ві́рші
віршови́й
вітчи́м
Ггальмо́
га́льма
гляда́ч
гороши́на
граблі́
гурто́житок
Д
дани́на
да́но
дециме́тр
де́щиця
де-ю́ре
джерело́
ди́влячись
дича́віти
діало́г
добови́й
добу́ток
довезти́
довести́
кохання, наголос
приятель, подруга, наголос
дові́дник
до́гмат
донести́
до́нька
дочка́
дро́ва
Е
експе́рт

Є
єрети́к

Ж
жалюзі́
З
завда́ння
завезти́
завести́
за́вжди́
завчасу́
за́гадка
заіржа́вілий
заіржа́віти
закінчи́ти
з́акладка (у книзі)
за́крутка
залиши́ти
замі́жня
занести́
за́понка
заробі́ток
за́ставка
за́стібка
засто́порити
зви́сока
зда́лека
зібра́ння
зобрази́ти
зо́зла
зра́ння
зру́чний
зубо́жіння
І
інду́стрія

К
ка́мбала
катало́г
кварта́л
ки́шка
кіломе́тр
кінчи́ти
ко́лесо
ко́лія
ко́пчений (дієприкметник)
копче́ний (прикметник)
кори́сний
ко́сий
котри́й
крице́вий
кро́їти
кропива́
куліна́рія
ку́рятина
числівники одинадцять, чтотирнадцять наголос
наголос складова -метр
Л
ла́те
листопа́д
літо́пис
лю́стро
М
ма́бу́ть
магісте́рський (про вчений ступінь)
ма́ркетинг
мере́жа
металу́ргія
міліме́тр
Н
навча́ння
нанести́
напі́й
на́скрізний
на́чинка
нена́видіти
нена́висний
нена́висть
нести́
ні́здря
нови́й
О
обіця́нка
обра́ння
обру́ч (іменник)
одина́дцять
одноразо́вий
озна́ка
о́лень
опто́вий
осете́р
ота́ман
о́цет
П
пави́ч
парте́р
пе́карський
перевезти́
перевести́
пере́кис
переля́к
перенести́
пере́пад
пере́пис
піала́
пі́дданий (дієприкметник)
підда́ний (ім., у підданстві)
пі́длітковий
пізна́ння
пітни́й
піце́рія
наголос, маркетинг, лате, піцерія
наголос, літопис, рукопис, чорнозем, чорнослив
по́друга
по́значка
по́ми́лка
помі́щик
помо́вчати
поня́ття
порядко́вий
посере́дині
привезти́
привести́
при́морозок
принести́
при́чіп
про́діл
промі́жок
псевдоні́м
Р
ра́зом
ре́мінь (пояс)
ре́шето
ри́нковий
рівни́на
роздрібни́й
ро́зпірка
руко́пис
русло́
С
сантиме́тр
све́рдло
сере́дина
се́ча
симетрі́я
сільськогоспода́рський
сімдеся́т
сли́на
соломи́нка
ста́туя
стовідсо́тковий
стриба́ти
Т
текстови́й
течія́
ти́гровий
тисо́вий
тім’яни́й
травесті́я
тризу́б
ту́луб
У
украї́нський
уподо́бання
урочи́стий
усере́дині
Ф
фарту́х
фахови́й
фено́мен
фо́льга
фо́рзац
Х
ха́ос (у міфології: стихія)
хао́с (безлад)
Ц
ца́рина
цеме́нт
це́нтнер
цінни́к
Ч
чарівни́й
чергови́й
чита́ння
чорно́зем
чорно́слив
чотирна́дцять
Ш
шляхопрові́д
шовко́вий
шофе́р
Щ
ще́лепа
щи́пці
щодобови́й
Я
ярмарко́вий